• Walmark

  • Sektor: farmaceutický priemysel
  • Klient: Walmark
  • Rok: 2012
  • Cena transakcie: dôverná
  • CORPIN, spoločne s partnermi z Rothschild, bol výhradným finančným poradcom spoločnosti WALMARK, a.s. a jej akcionárov, českých fyzických osôb, pri procese rozhodovania o budúcom strategickom smerovaní spoločnosti. V rámci tejto stratégie viedla spoločnosť za našej asistencie rokovania s rôznymi možnými strategickými a finančnými partnermi, ktoré v roku 2012 vyústili v čiastočný majetkový vstup MEP, jedného z najväčších finančných investorov pôsobiacich na trhoch strednej a východnej Európy, do WALMARKu.
  • Partnerstvo medzi zakladajúcimi akcionármi WALMARKu a MEP má spoločnosť posunúť na ďalší rozvojový stupeň kombináciou nového kapitálu, skúseností MEP s riadením veľkých podnikov a nových pohľadov na správu spoločnosti a jej trhovú stratégiu, pri zachovaní jej podnikateľskej kultúry. Cieľom je maximalizovať hodnotu spoločnosti v priebehu niekoľkých rokov a taktiež poskytnúť všetkým akcionárom možnosť optimálneho exitu, alebo naopak možnosť zmenenú firmu od partnerov odkúpiť.
  • CORPIN hral kľúčovú úlohu pri všetkých fázach práce na tomto projekte, najmä pri vyjednávaní konkrétnych podmienok majetkového vstupu MEP do WALMARKu, pri due dilligence a pri vyjednávaniach s ďalšími investormi, ktorí sa o transakciu s WALMARKom taktiež zaujímali.
  • Tlačovú správu WALMARKu o tejto prelomovej udalosti v histórii spoločnosti nájdete zde.